Download brochure Wushu/Kungfu material
Wushu Lion-Dragon Wushu Uniforms Taiji Uniforms

 Wushu Weapon II       Wushu Weapon III     Wushu Weapon IV    

1-1     1-2 1-3 1-4 1-5

1-6  1-7   1-8  1-9  1-10 1-11
 1-12

1-13

1-14 1-15 1-16 1-17
1-18 1-19 1-20      1-21 1-22 1-23

Copyright © 2004  Shaolin Viaggi.   All rights reserved   Tel:?0086 13700889060 Fax: 0086  371  65653362

E-mail: shaolinviaggi#gmail.com  &  antonio-han#hotmail.com